over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

Onderstaand overzicht is een selectie uit relevante opdrachten, bestaande uit een groot aantal belangrijke ‘gebiedsontwikkelingsprojecten en processen’, ‘coaching en begeleiding van afdelingen, ontwikkelingsprocessen en ontwerp’, opdrachten betreffende ‘advies en consultancy’ en ‘docentschap’. Voor vrijwel iedere opdracht zijn verschillende ‘diensten’ en ‘producten’ geleverd

Antwerpen 1997-2006 , Project- en procesmanagement van gebiedsontwikkeling ’t Eilandje

Regie van het gehele transformatieproces van 172 hectaren havengebied naar multifunctioneel stedelijk gebied. Het opzetten van het projectbureau, organiseren van het planontwikkelingsproces en sturen van de uitwerking van deelgebieden en realisatie van specifieke (speerpunt)projecten De gebiedsontwikkeling van ‘t Eilandje is een samenwerkingsverband van Stad Antwerpen, Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen en Buro 5 Maastricht. De taken behelsden het leveren van het strategisch plan en ontwikkelingsvisie inclusief het proces- en projectmanagement. - Opzetten van het projectbureau. Algemene taken: beoordelen bouwvergunningsaanvragen, coördinatie van werkoverleggen, workshops en bijeenkomsten, public relations en communicatie, personeelszaken en administratie van het Projectbureau, contractmanagement, opstellen van diverse beleidsnotities, subsidieaanvragen, procesplan, strategisch plan etc. - Tot stand brengen van het integraal plannenkader. Procesbegeleiding van Masterplan en Beeldkwaliteitplan Buitenruimte, Waterplan, Groenplan, Beeldkwaliteitplan voor de Architectuur, Bestemmingsplan Rijnkaai en de deelstudies van het PPS-stappenplan. - Vertaling van integraal programma naar geïnitieerde sleutelprojecten inclusief begeleiding van (deel)realisaties.

Gefaseerd toekomstbeeld (2020-2040) van de stedelijke transformatie van projectgebied ’t Eilandje, uit Masterplan Eilandje, Antwerpen

Antwerpen 1999-2006, Stadsbouwmeester

Citaat (oktober 2010) van Ludo Van Campenhout, Schepen voor Stadsontwikkeling Antwerpen

Ik en, mag ik wel zeggen: met mij héél Antwerpen, zijn René Daniëls dankbaar voor zijn tomeloze inzet voor onze stad. Want een belangrijk deel van zijn veertigjarige carrière speelde zich in deze metropool af. Antwerpen groeide het laatste decennium uit tot één van de hipste en trendy steden. The New York Times en Lonely Planet reisgids plaatsen onze Scheldestad in de top tien van attractiefste en leukste steden. Als eerste stadsbouwmeester van Antwerpen en als ‘regisseur’ van de stadsvernieuwing op ’t Eilandje, speelde René daarin een doorslaggevende rol. Let wel: ik wil elk woord in deze zin onderlijnen! Ikzelf leerde René kennen op ‘t Eilandje, toen ik nog kabinetschef van havenschepen Delwaide was. Een dynamische stedenbouw, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling met een visie, dat waren begrippen die toen in Vlaanderen nog bijzonder nieuw waren. Maar samen met René Daniëls konden we die thema’s op ’t Eilandje nauwkeurig inkleuren. We deelden dan ook een mooie droom: om van deze verlaten en oude havenbuurt een moderne, hedendaagse en vooral bruisende stadswijk te maken. Samen zouden we van ’t Eilandje onze Antwerpse Docklands maken. Als pionier van een moderne stadsontwikkeling bracht hij deze sluimerende ideeën in een stroomversnelling. En onder zijn stuwende kracht met het prachtige resultaat dat stilaan zichtbaar wordt. In nauwelijks 15 jaar tijd kreeg onze oude haven een complete facelift met onder meer een erg populaire jachthaven, het gloednieuwe museum MAS, het Red Star Memoriaal voor migratie, de renovatie van het Felixpakhuis als stadsarchief. In het kielzog van deze overheidsinspanningen, investeerde ook de privésector fors in woningen, kantoren en winkels. Allemaal binnen de krijtlijnen die we samen met René uittekenden. Ondertussen domineren de eerste twee woontorens van Diener & Diener en de London Tower van Christine Conix de skyline van ‘t Eilandje. Binnenkort volgen nog projecten met David Chipperfield, Gigon/ Guyer en Michel Desvigne. Binnen René’s Masterplan en de daarop volgende BPA’s en RUP’s bleef de band met het water centraal staan. We gaven moderne architectuur volop kansen, maar met respect voor het verleden en eigen karakter van deze havenbuurt. Maar René’s ambities bleven niet beperkt tot ‘t Eilandje. Hij wilde de hele stad onder handen nemen. Het was dan ook logisch dat hij onze eerste Antwerpse stadsbouwmeester zou worden. Want ook dat was een functie die René nog moest ‘uitvinden en invullen’. Ook hier behield hij door het bewaken van de kwaliteit van stedenbouw en architectuur, zijn positieve vinger in de Antwerpse pap. Dat was uiteraard geen sinecure, maar hij deed het met verve. René had oog voor het rijke verleden van onze monumenten en buurten, maar kon er toch een trendy en moderne toets aan geven. Natuurlijk was het niet alleen rozengeur en maneschijn; soms botste het wel eens. En René kon koppig zijn visie blijven verdedigen. Maar één van zijn sterkste troeven is dat hij deze koppigheid weet te koppelen aan een sterk inhoudelijke kennis én charme. Het is dan ook uitgerekend binnen deze geanimeerde discussies dat onze mooiste stadsprojecten groeiden. Na vele jaren van stadsvlucht keerde de trend en kwamen opnieuw meer mensen in Antwerpen wonen. Steden - Antwerpen inbegrepen – sleepten in Vlaanderen decennialang een negatief imago mee, maar nu zijn ze opnieuw hip. Stadsontwikkeling werd dé topprioriteit van dit stadsbestuur. Antwerpen groeide als een moderne metropool waar het nog beter wonen, werken, winkelen en toeven is. René, daar heb jij meer dan één steentje toe bijgedragen. Bedankt!

Overdrachtsdocument (dec.2006) van de Stadsbouwmeester, Antwerpen

Aken, Frankfurt en Wetzlar 1999-heden: Begeleiden gebiedsontwikkelingsprocessenRuhrgebied, Emscher Park: lid van Emscher Genossenschaft

Brainstormen in het Emscher Genossenschaft, een gerenomeerd gezelschap van deskundigen, een denktank over de kansen en kwaliteitsontwikkeling van het centrale Ruhrgebied. Het is een vervolg op de IBA (Internationale Bau Ausstellung) en tevens bedoeld als aanjager voor de nominatie als Europese culturele hoofdstad. De centrale gedachte is om dit voormalig industriegebied verder te herstructureren in de richting van cultuur, natuur en toerisme. Nu ook Essen, of liever nog het hele Ruhrgebied tot Europese culturele hoofdstad is benoemd, neemt het vertrouwen van haar inwoners toe dat dit gebied een innovatief interessant gebied is voor de toekomst.


Weblinks:

http://www.iba.nrw.de/main.htm http://www.archined.nl/nieuws/twintig-jaar-strukturwandel-emscherpark

Arnhem 2008-2009, Projectleider Kleefse Waard

Dit project omvat de transformatie en uitbreiding van een 100 ha. groot bestaand Milieucategorie-5 bedrijvenpark inclusief bedrijfswoningen en uiterwaarden in het hart van Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Dit gebied wordt omgevormd tot hét centrum van innovatie, duurzaamheid en toegepaste energie- en milieutechnologie met een kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Als projectleider verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige uitwerking van de visie en de vertaling naar concrete inrichtingsplannen voor deelgebieden Koningspleij Noord (21 ha) en Oude Veerweg.

Kleefse Waard

Hardenberg 2007 -2008 Procesmanager en projectleider realisatie van Centrum Hardenberg (projecten Markt en omgeving en Gedempte Haven) voor de Gemeente Hardenberg.

De Markt en omgeving en de Gedempte Haven zijn onderdeel van het Masterplan Hardenberg Centrum. Dit gebied wordt momenteel getransformeerd tot een kwalitatief hoogwaardig winkel-, woon-, werk- en verblijfsgebied. Als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten Markt en omgeving en Gedempte Haven. Nadruk op financiële, juridische aspecten van het realisatietraject inclusief de projectleiding d.w.z. de organisatie en coördinatie met de gemeente en uitvoerende private partijen.

Centrumproject Hardenberg, Markt en Gedempte Haven

Terneuzen 2008, Accountmanager Leisurecenter en DHSV Terneuzen


Het Leisurecenter Terneuzen is het eerste grootschalige, multifunctionele gebouwencomplex in de stedelijke randzone van de Koegorspolder in Terneuzen. Het integreert een skihal met skipiste met op vrijetijdsbesteding afgestemde voorzieningen waaronder bowlingbaan, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, sportzaak, tuincentrum en restaurant. Als accountmanager hoofdverantwoordelijk voor de afbouw en procedurele afwikkeling van het Leisurecenter. Een gedeeltelijk te wijzigen functionele invulling met grootschalige detailhandelsfuncties wordt gekoppeld aan de resultaten van een op te stellen detailhandelsstructuurvisie voor de stad Terneuzen. Nadruk op contractuele, juridische, milieutechnische en infrastructurele aspecten van het realisatietraject inclusief het tot stand brengen van een gewijzigde functionele invulling. Centraal aanspreekpunt bij zowel alle publieke als private partijen.


Arnhem 2006-2007, Projectleiding planontwikkeling bij de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf Beheer BV


In Schuytgraaf worden 6100 tot 6900 woningen, 8.100 m2 winkeloppervlakte en 30.000 m2 kantoorruimte gerealiseerd. Verantwoordelijk voor de integrale planontwikkeling, de productie van alle benodigde tekeningen, berekeningen, verslagen en producten behorend bij de planfasen, het bijhouden van een planning en het bewaken van de voortgang, afstemming met gemeente, realisatoren en derden, coördineren van selectie en voorbereiding van opdrachtverstrekking aan vormcoördinatoren, stedenbouwkundigen, ontwerpers, adviseurs e.d., het initiëren en coördineren van het ontwerpproces van de openbare ruimte en infrastructuur tot en met definitief ontwerp openbaar gebied, het beoordelen van voorstellen van opstalrealisatoren inzake architectenkeuze en afwijkingen van het opgegeven programma.


Gebiedskaart Schuytgraaf


Den Haag 2006, Projectleider Ruimtelijke Ordening en Economie voor de MER van het Trekvliettracé in Stadsgewest Haaglanden


Als (deel)projectleider verantwoordelijk voor de planning en samenhang binnen het thema Ruimtelijke Ordening en Economie. Het Stadsgewest Haaglanden wil de bereikbaarheid van de Centrale Zone van Den Haag verbeteren en de drukte op de wegen in de regio verkleinen. Daarnaast bestaat er duidelijk behoefte aan een oplossing op regionaal niveau.

Amsterdam 2005, Planontwikkelaar NSP Amsterdam ZuidAs, Projectencentrum Infra Projecten ProRail


Omvangrijke uitbreiding van noodzakelijke infrastructuur en ontwikkeling van multifunctioneel stedelijk programma voor het ZuidAs Dok in Amsterdam. Reduceren van het aantal ruimtelijke modellen tot een aantal voorkeursmodellen, Functioneel specificeren, procesbegeleiding van de tracé/m.e.r.-procedure, opstellen integraal Plan van Aanpak m.b.t. bijdrage ProRail, lid en eerste aanspreekpunt namens ProRail in het Projectteam Zuidas tracé/m.e.r., werkgroep functioneel PVE en 'Publiek Overlegorgaan integraal ontwerp en MER'.